สาระน่ารู้

กระเทียม...สมุนไพรที่ให้ประโยชน์ทางยา

จุดประสงค์หลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อหรือถนอมอาหารจากเนื้อ เพื่อให้ได้ผลิตจภัณฑ์เนื้อที่ผลอดภัยสำหรับรับ ประทาน  

วัตถุประสงค์หลักของการบรรจุเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ คือ เพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางกายภาพ