ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เพศ  :  ชาย / หญิง

การศึกษา  :  ระดับ ม.6 ขึ้นไป

คุณสมบัติ  :

 • รักงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรมจะรับพิจารณาเป็น พิเศษ
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประสานงานและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และจูงใจลูกค้าด้วยการให้สินเชื่อในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้ได้ยอดขายที่กําหนด
 • ทําหน้าที่ช่วยลูกค้าในการจัดเรียงสินค้าหรือการแต่งร้านค้าด้วยสื่อส่งเสริมการตลาด
 • เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขันพร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานยอดขายและรายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า
 • เก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ทํารายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา

เพศ  :  ชาย/ หญิง

การศึกษา  :  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ  :

 • ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการต้อนรับและการบริการ 
 • ​ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้าน ในแต่ละวัน
 • ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
 • ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคําพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ
 • ตรวจสอบตารางการทํางานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ทําสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขาย และ Stock สินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
 • ปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

เพศ  :  ชาย/ หญิง

การศึกษา  :  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

คุณสมบัติ  :

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทํางานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นําส่งสรรพกร
 • จัดทํางบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 
 • ดูแล แนะนํา แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 • ควบคุมตรวจสอบการจัดทํารายงานภาษีอากร เพื่อนําส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง 
 • บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ

เพศ  :  ชาย/ หญิง

การศึกษา  :  ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ  :

 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งอย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานการตลาดและการขายต่างประเทศให้ตรงตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจข้าว หรือทางด้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทําการส่งออกทางเรือ และเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆในการขายสินค้าส่งออก (Tradraw)
 • มีภาวะความเป็นผู้นํา และทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความคล่องตัวสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี 

เพศ  :  ชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         หญิง จะพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

การศึกษา  :  วุฒิปวส.-ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ  :

 • ​ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดด้วยความปลอดภัย
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ
 • รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสถาพปกติ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายระบบบริหาร ISO-9001, ISO-14001, ISO-18001
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ  :  ชาย

การศึกษา  :  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ  :

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ ชนิดที่ 1 (รถเก๋ง รถตู้ กระบะทั่วไป) / หากมีใบอนุญาตขับขี่รถ ชนิดที่ 2 (รถโดยสาร รถบรรทุก รถ 6 ล้อ 10 ล้อ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ดูแลเครื่องยนต์รถที่รับผิดชอบให้มีสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน
 • รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • สามารถทนต่อแรงกดดันจากการทํางานได้
 • ขยันและตรงต่อเวลาในการทํางาน
 • สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ 
 • สามารถออกงานต่างจังหวัดได้

เพศ  :  ชาย/ หญิง

การศึกษา  :  ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติ  :

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในเชิงธุรกิจอสังริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทั้งแนวราบและแนวสูง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอาหารเป็นอย่างดี , การบริหารความเสี่ยงและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • จัดการวางแผนงานการตลาดขององค์กร
 • จัดการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด และการลงทุน
 • เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา และแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในการวางแผนงาน กลยุทธ์ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • พัฒนาทักษะการทํางานให้แก่ทีมการตลาด
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับ มอบหมาย
 • เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความส าเร็จของโครงการ ส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน
 • อาจมีส่วนร่วมในการร่างแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัท
 • ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด 

เพศ  :  ชาย/ หญิง

การศึกษา  :  ปวส. - ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติ  :

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ​ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานในองค์กร ระบบServer ภายในองค์กร แก้ไขปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร
 • ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
 • พัฒนา จัดหา ควบคุมดูแล และบํารุงรักษาระบบให้รองรับการทํางานและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • บริหารจัดการเทคโนโลยีและความปลอดภัย
 • ดูแลระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาเว็ปไซต์ของบริษัท ให้ทันต่อความต้องการของทุกหน่วยงาน

เพศ  :  ชาย/ หญิง

การศึกษา  :  ไม่จำกัดวุฒิ 

คุณสมบัติ  :

 • ทําความสะอาดบ้าน
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
 • ทําอาหาร
 • ดูแลเรื่องเสื้อผ้า
 • ดูแลสัตว์เลี้ยง 

 ช่องทางในการสมัครงาน มีดังนี้ 

สมัครโดยตรงกับทางบริษัท
ส่ง resume มาที่ Cs@naihunginterfood.com
หัวข้อเรื่องให้ระบุ (ตำแหน่งงานที่สนใจ)
เอกสารที่ใช้แนบ  สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย
ติดต่อฝ่ายบุคคล Tel : 02-9246859 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้