ไส้กรอกอีสาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 
 
ไส้กรอกอีสาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่
มีกล้าเชื้อของLactobacillus Plantarum SS7 ซึ่งผลิตแบคเทอริโอซินที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในขบวนการหมักไส้กรอกอีสานข้าวไรซ์เบอร์รี่

**อ้างอิงจาก** วิภาวี ใยโพธิ์ทอง,ผลของกล้าเชื้อLactobacillus plantarum SS7 ที่ผลิตแบคเทอริโอซินต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในระหว่างการหมัดไส้กรอกอีสาน,(วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2562),หน้า51

ไส้กรอกอีสาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (เจ้าแรกของโลก)